Fastighetsnära insamling

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring fastighetsnära insamling. Välj kategori nedan så hittar du lättare svar på just din fråga. Sidan uppdateras löpande med  fler frågor och svar. Om du har funderingar som du inte får svar på här så är du alltid välkommen att kontakta oss!

FNI-kärl och hus

GENERELLT OM DET NYA SYSTEMET

Varför ska vi byta system?

Fokus på avfallshantering har under senare tid ökat, vilket även innebär att kraven på kommunerna ökar. Regeringen tog i juni 2018 beslut om att samtliga kommuner senast den 1 januari 2021 ska tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och transportera bort det separat. Dessutom säger avfallsförordningen att returpapper och förpackningar ska sorteras ut ur övrigt hushållsavfall. Med FNI blir det lätt att göra rätt.

Avfallsverksamheten behöver utvecklas och det insamlingssystem som vi har idag inom GGVV måste förändras. Våra politiker har därför beslutat att införa FNI, vilket innebär att vi i vår region på ett konkret sätt kommer att kunna vara med och bidra till en bättre miljö.

Hur fungerar det nya systemet?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik.

I samband med införandet kommer du dessutom att få en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor. När dina matavfallspåsar börjar ta slut beställer du enkelt nya genom att flytta indikatorn som finns på handtaget till sopkärl 1 åt höger i samband med sophämtning. Chauffören till sopbilen ser då detta och lämnar en omgång påsar vid ditt kärl.

Du som väljer FNI-abonnemanget får även möjlighet att hämta ut en minimizer för plast på någon av SÅMs återvinningscentraler. Denna placerar du i ditt kök för att packa din mjukplast innan du slänger den i sopkärlet. På så sätt tar plasten mindre plats i ditt kärl.

I och med FNI behöver du som bor i en- och tvåfamiljshus eller fritidshus heller inte längre mellanlagra returpapper, förpackningar, förbrukade glödlampor etc. i ditt hem innan du kör iväg det till en återvinningsstation respektive återvinningscentral. Du sorterar istället avfallet direkt i dina avfallskärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

De flerfamiljshus och verksamheter som väljer att ansluta sig till matavfallsinsamling kommer att få speciella sopkärl avsedda för enbart matavfall. I abonnemanget ingår även behållare för matavfall till samtliga lägenheter/storkök el dyl att placera i köket, samt påsar till denna.

Erfarenheten från kommuner som tidigare infört detta system är att servicen varit uppskattad, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

När ska det nya systemet införas?

Införandet av FNI kommer att ske succesivt i de olika kommunerna. Gislaved och Gnosjö kommun är först ut med införande som startar under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. Utkörningen av nya kärl kommer att ske successivt, vår ambition är att samtliga abonnenter ska ha fått sitt nya kärl innan juni månads slut.

Införandet av matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verksamheter kommer att ske parallellt med FNI-införandet. Abonnemangsvalet kommer dock att genomföras senare under hösten. Ytterligare information kommer.

Är man tvungen att byta system?

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, en taxan kommer att vara miljöstyrd, vilket innebär att FNI kommer att vara det billigaste abonnemangsalternativet.

Varför ska jag välja FNI?

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Kommer alla fastigheter att erbjudas FNI?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kommer att erbjudas FNI. Boende i flerfamiljsbostäder samt verksamheter kommer i första skedet enbart att erbjudas utsortering av matavfall. Vad gäller flerfamiljshus så är det din fastighetsägare som beslutar huruvida ni ska ansluta er till matavfallsinsamling eller inte. Separat information gällande matavfallsinsamling kommer att skickas ut till verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus.

Är det lagligt att införa FNI?

Ja, det finns inga legala hinder för att införa systemet

 

TAXOR OCH KOSTNADER

Vad kommer det att kosta för mig som abonnent?

Renhållningstaxan för 2019 är ännu inte beslutad, men ett förslag har tagits fram avseende villa- och fritidshusabonnenter, och förslag gällande avgifter för flerfamiljshus och verksamheter är under arbete. Förslagen kommer att tas upp för beslut i respektive kommunfullmäktige i slutet av året.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun är numera uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter, och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt, och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är FNI/matavfallsinsamling.

Läs mer om abonnemangsalternativ och taxor i samband med FNI-införandet.

Vad innebär det att avfallstaxan är miljöstyrd?

Miljöstyrd taxa innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, i detta fall det nya systemet.

När träder den nya taxan i kraft?

Den nya renhållningstaxan kommer att träda i kraft i samband med införandet av FNI. Fram till dess betalar du samma taxa som idag.

FYRFACKSKÄRLEN

Hur stora är de nya kärlen?

Ett FNI-kärl rymmer 370 liter, och är indelat i fyra olika fack. Konceptet består av två kärl och en elektronikbox, totalt elva avfallsslag. Måtten på ett FNI-kärl är: höjd 112 cm, bredd 78 cm, djup 87 cm. Läs mer om kärlen och placering här.

Var ska jag placera mina nya FNI-kärl?

Det finns olika möjligheter till placering av FNI-kärlen. Erfarenheter från kommuner som tidigare infört FNI är att många i början upplever att de har svårt att få plats med kärlen på sin uppfart, men att man efter hand lyckats hitta en bra lösning. Nedan följer några tips gällande placering av kärlen:

- Kärl 2 kan med fördel placeras i garage eller liknande, då det enbart innehåller återvinningsbara fraktioner som inte avger någon direkt lukt. När det är dags för tömning kör du ut kärlet och placerar det i anslutning till väg där sopbilen kan stanna.

- Har du en mur eller häck i anslutning till din tomt, så kan du kanske göra en inbyggnad i muren eller ett hål i häcken där du kan placera dina kärl.

- Ett annat alternativ är att bygga in kärlen vid tomtkanten, de behöver på så sätt inte flyttas vid tömning. Tänk dock på att kärlen måste stå med de stora hjulen och handtaget utåt vid tömning.

- Kanske kan du och grannen skapa en gemensam plats för placering av era kärl?

- För den som vill skärma av kärlen finns möjlighet att bygga en kärlfålla av exempelvis trä.

Viktigt att tänka på vid placering av dina kärl är att de behöver stå på en hårdgjord yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på hårdgjord yta är plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Du som vill göra en inbyggnad eller kärlfålla bör tänka på att du placerar kärlen bredvid varandra är det rekommenderade utrymmet två meter brett och en meter djupt. Observera även att det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid hämtning.

Läs mer om kärlen och placering.

Hur mycket rymmer de olika facken i respektive FNI-kärl?

Kärl 1:
Restavfall 156 liter
Matavfall 114 liter
Färgat glas 30 liter
Tidningar och returpapper 60 liter

Kärl 2:
Pappersförpackningar 171 liter
Plastförpackningar 114 liter
Ofärgat glas 45 liter
Metallförpackningar 30 liter

Vi är ett litet hushåll som har extremt lite avfall. Måste vi verkligen ha två stora FNI-kärl?

FNI-abonnemanget finns bara i en variant, med två stycken 370-literskärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Om du har lite avfall i ditt sopkärl idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningar och tidningar. Tänk på att dina nya kärl kommer att rymma även denna typ av avfall, vilket gör att mängden i kärlet kommer att öka.

Känner du ändå att det är för mycket med två stora kärl så finns möjligheten att dela kärl med en granne. När man delar kärl så innebär detta att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, ÅVC etc.) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura. 
Om du önskar dela kärl med annan abonnent behöver detta anmälas via blankett här efter att du fått bekräftelse på genomfört abonnemangsval.

Läs mer om kärlen och placering här.

Jag vill bygga en kärlfålla, vad behöver jag tänka på?

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett och en meter djupt. Det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid tömning. Observera även att dina sopkärl ska vara placerade med handtaget och de stora hjulen utåt vid tömning.

Tänk även på att kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta.

Läs mer om kärlen och placering.

Hur ska kärlen stå vid tömning?

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan för att underlätta soptömningen. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, normalt vid tomtgräns. Läs mer om kärlen och placering.

Står SÅM för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för ev. kostnader om uppställningsplats för kärlen behöver byggas om.

Kan man använda facken till något annat än vad de är avsedda till?

Nej

Om vi redan har ett kärl för trädgårdsavfall, kommer det att försvinna när vi får FNI?

Nej, hämtning av trädgårdsavfall i ett separat kärl är ett eget abonnemang (som enbart finns i Värnamo kommun), så det kommer att finnas kvar.

Kan jag dela FNI-kärl med grannen?

Ja, du kommer att kunna dela abonnemang med grannen. Ni kan alltså inte välja att dela enbart det ena kärlet, utan möjligheten man har är att dela på hela abonnemanget, vilket innebär att ni har båda fyrfackskärlen gemensamt. Ni får däremot varsin batteribox, varsin matavfallsbehållare och matavfallspåsar efter behov.

Observera att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, ÅVC etc) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura. Observera att delning av kärl måste anmälas till oss på SÅM. Om du önskar dela kärl med annan abonnent behöver detta anmälas via blankett efter att du fått bekräftelse på genomfört abonnemangsval.

Om man har mer restavfall än vad som ryms i ett FNI-kärl, kan man då få ett extra kärl?

Ja, du som exempelvis har blöjbarn eller av andra anledningar har en stor mängd restavfall har möjlighet att efter införandet och mot ersättning enligt taxa beställa ett extra kärl avsett för enbart restavfall.

När får jag de nya kärlen?

Utkörningen av FNI-kärlen kommer att ske successivt i de olika kommunerna. I Gislaved och Gnosjö kommun kommer utrullningen av kärl att påbörjas i början av februari 2019, för Värnamo kommun är det början av april som gäller. Utkörningen kommer att ske successivt, vår ambition är att samtliga abonnenter ska ha fått sitt nya kärl innan juni månads slut. Du kommer att få ett brev med angivelse om ungefär när dina kärl kommer att levereras. När du fått de nya kärlen kan du börja använda dessa direkt.

Kan man välja en annan indelning på facken i kärlen än vad som är standard?

Nej, det är standardindelningen som gäller.

Kan man välja att ha kvar sitt nuvarande sopkärl och dessutom få det ena FNI-kärlet för att där kunna sortera sina förpackningar?

Nej. FNI-abonnemanget är ett helt koncept som består av två stycken 370-literskärl, batteribox, behållare och påsar för matavfall samt möjlighet att hämta ut en minimizer för plast. Man kan alltså inte välja att ansluta sig till enbart delar av detta abonnemang.

Var kan man se fyrfackskärlen i verkligheten?

De nya sopkärlen finns uppställda på samtliga återvinningscentraler, så passa på att ta en titt nästa gång du är där! Vi på SÅM kommer även att åka runt på en roadshow i kommunerna för att visa upp kärl och sopbil.

Vad händer med mitt gamla kärl?

I samband med utkörning av de nya kärlen kommer även ditt gamla kärl att hämtas. Dessa kommer sedan att återanvändas eller återvinnas och bli nya plastprodukter. Du kommer tyvärr inte att kunna köpa loss och behålla ditt gamla kärl.

Vad kostar FNI-kärlen?

De nya fyrfackskärlen ingår i abonnemang fastighetsnära insamling och kärlkostnaden är inbakad i abonnemangsavgiften. Du kommer alltså inte att behöva betala någon engångsavgift för dina nya sopkärl.

Vilken färg är det på de nya kärlen?

FNI-kärlen kommer att vara mörkgrå.

Hur fungerar batteriboxen?

I batteriboxen finns tre fack avsedda för batterier, lampor respektive småelektronik. Boxen ska förvaras inomhus. När den är i behov av tömning placeras den på valfritt kärl i samband med sophämtning. Observera att batteriboxen måste gå att stänga när den hängs ut inför tömning. Efter tömning tas den tomma boxen in igen. Lysrör kan inte sorteras i batteriboxen, de lämnas istället på närmaste återvinningscentral.

 

SOPhämtning

Hur ofta kommer soporna att tömmas?

Alla boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till FNI kommer att ha två kärl, där det ena som bland annat rymmer matavfall och restavfall kommer att tömmas varannan vecka, och det andra som enbart rymmer förpackningar av olika slag kommer att tömmas var fjärde vecka.

Kommer jag att få ändrade tömningsdagar?

I samband med införandet av FNI kommer soptömningsturerna att läggas om, så du kommer troligtvis att få andra tömningsdagar än du har idag. Du kommer att få information om vilka tömningsdagar som gäller dig innan dessa förändringar genomförs.

Kommer det att krävas större utrymme på min väg vid hämtning än det gör idag?

De krav som finns för att vi ska kunna utföra sophämtning hos dig finns nedtecknade i kommunens renhållningsordning. De föreskrifter som finns gällande utrymme är: 

- Sopbilarna kräver en vägbredd på minst 3 meter och vägen bör vara röjd till en bredd av 3,5 meter och en höjd av 4 meter.

- Det behöver även vändmöjlighet för en ca 10 meter lång lastbil, vilket innebär en vändplan på ca 18 meter i diameter. Finns det ingen möjlighet att ploga upp vägen till denna bredd och en vändplan, behöver sopkärl flyttas till närmaste väg som uppfyller kraven. Detta gäller oavsett vilket abonnemang du väljer.

Om du är osäker på om din väg uppfyller de krav som gäller, kontakta ossöppnas i nytt fönster!

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

Soporna kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack, och det är likadana sopbilar som hämtar avfallet, oavsett FNI eller annan abonnemangsform. När ett fyrfackskärl ska tömmas så töms varje fraktion i varsitt fack. När ett kärl med enbart restavfall ska tömmas så töms detta direkt i facket för just restavfall. De olika FNI-kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Sopbilarna är även försedda med speciella fack för batterier, ljuskällor och småelektronik, där batteriboxen smidigt kan tömmas. Avfallet hålls på så sätt isär och transporteras till en omlastningsstation där varje fraktion töms var för sig och mellanlagras i väntan på vidare transport till återvinning, rötning, eller energiutvinning.

Se hur tömning av ett fyrfackskärl går till.

Hur ofta kommer soporna att tömmas?

Alla boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till FNI kommer att ha två kärl, där det ena som bland annat rymmer matavfall och restavfall kommer att tömmas varannan vecka, och det andra som enbart rymmer förpackningar av olika slag kommer att tömmas var fjärde vecka.

 

Kommer soptömningen av de båda kärlen att vara samma dag den gången då båda töms?

Vår ambition är att lägga sopturerna för respektive kärl samma veckodag den vecka då båda ska tömmas. Rutterna för sophämtningen är dock inte färdiga ännu, men du att få information om detta i god tid innan det nya systemet införs.

Avfallet

Vilket avfall ska slängas i vilken tunna?

De två sopkärlen är vardera indelade i fyra fack. I kärl 1 slängs matavfall, restavfall och de återvinningsbara fraktionerna tidningar och färgat glas. I kärl två slängs de återvinningsbara fraktionerna pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas, samt metall. Facken kommer att vara uppmärkta med klisterdekaler, och du kommer att få en sopsorteringsguide i samband med leveransen av dina nya sopkärl.

Den batteribox som ingår i FNI-abonnemanget har fack för glödlampor, batterier och småelektronik. Observera att denna box ska förvaras inomhus. När det är dags att tömma hänger du på tömningsdagen fast boxen på ett av de stora kärlen.

Hur ska jag veta hur jag ska sortera mitt avfall?

De olika facken kommer att vara uppmärkta med klisterdekaler, och det kommer även att finnas en sorteringsguide som beskriver hur man ska sortera i FNI-kärlen. Du kommer att få denna hemskickad i samband med leverans av dina nya sopkärl.

Viktigt att tänka på är matavfallet alltid ska förpackas i de papperspåsar som är speciellt avsedda för detta. Även ditt restavfall ska vara väl förpackat i knuten påse. Övriga materialslag slänger du istället direkt i kärlet.

Hur håller man isär soporna i sopbilen?

FNI-kärlen kommer att tömmas med sopbilar som är indelade i fyra fack. De olika kärlen töms med separata turer för respektive kärl. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation.

Vad händer med avfallet efter att det hämtats hemma hos mig?

Avfallet körs till en omlastningsstation i Gislaved eller Värnamo. Där töms varje fraktion var för sig och mellanlagras i väntan på transport vidare.

- De återvinningsbara materialslagen körs sedan till återvinning. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastprodukter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

- Restavfallet körs till förbränning och energiutvinning i antingen Halmstad eller Ljungby.

- Matavfallet transporteras till en biogasanläggning där det genom rötning omvandlas till fordonsgas och biogödsel. Vilken biogasanläggning vi kommer att använda är ännu inte klart, upphandling ska genomföras.

Abonnemangsvalet

När och hur gör man sitt abonnemangsval?

Villa- och fritidshusägare i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommun kommer under oktober 2018 att få ett brev hemskickat med instruktioner om hur man genomför sitt abonnemangsval. Du kommer att kunna genomföra ditt val både digitalt och via post, och valet behöver genomföras senast den 26 oktober.

Verksamheter och fastighetsägare för flerfamiljshus kommer att få göra sitt abonnemangsval lite längre fram, ytterligare information kommer.

Invånare i Vaggeryds kommun kommer att få göra sitt abonnemangsval under år 2020.

Vad händer om jag inte gör något abonnemangsval?

- En- och tvåfamiljsvillor och fritidshus: Om du inte gör något val så kommer du automatiskt att bli ansluten till FNI.

- Flerfamiljshus och verksamheter: Om du inte gör något val så kommer du att behålla ditt nuvarande abonnemang.

Jag delar idag kärl med en granne, hur ska vi genomföra våra abonnemangsval?

Du som delar sopkärl med en granne kommer att genomföra ditt abonnemangsval på precis samma sätt som övriga. Observera att om du önskar fortsätta dela abonnemang med en granne så behöver du anmäla detta på nytt via blankett efter att abonnemangsvalet är genomfört.

Är det någon bindningstid för FNI eller kan man gå ur senare?

Vi önskar att du som anslutit dig till FNI behåller ditt abonnemang i sex månader. Erfarenheter visar att de allra flesta som provat på FNI är väldigt nöjda med systemet. Om du trots detta inte känner dig nöjd eller om ditt behov ändras så har du efter sex månader möjlighet att under 30 dagar kostnadsfritt byta tillbaka till ditt tidigare abonnemang, du debiteras då ingenting för kärlbytet. När de 30 dagarna passerat så tillkommer en kostnad för kärlbyte vid byte av abonnemang.

Varför erbjuds inte verksamheter och flerfamiljshus anslutning till FNI?

Vi har valt att i första läget enbart erbjuda FNI-abonnemanget till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Ett FNI-införande innebär en stor insats, inte minst gällande information, och vi har därför valt att börja med detta steg. Många flerfamiljshus har dessutom redan hushållsnära förpackningsinsamling via olika privata aktörer.

Vad händer efter att abonnemangsvalet är gjort?

När du gjort ditt abonnemangsval kommer du inom ett par månader att få en bekräftelse hemskickad per post eller via e-post. I bekräftelsen kommer det även att finnas mer info om vilka som blir dina nya tömningsdagar.

Utkörningen av de nya sopkärlen påbörjas sedan i Gislaved och Gnosjö kommun under februari månad, och Värnamo kommun under april. Observera att utkörningen sker successivt, vår ambition är att samtliga abonnenter ska ha fått sina nya kärl innan juni månads slut.

Tillsammans med kärlen får du även ytterligare information, tips gällande hantering av dina nya kärl, samt en sopsorteringsguide. När du fått dina nya kärl kan du börja använda dessa direkt.

Finns det möjlighet att få båda kärlen tömda enbart var fjärde om man inte har så mycket avfall?

Hämtning av matavfall måste ske varannan vecka, det är därför inte möjligt att få båda kärlen tömda enbart var fjärde vecka. Däremot kommer du som idag har en kompost för matavfall som godkänts av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor att kunna välja abonnemang Fastighetsnära insamling (FNI) med hemkompostering. Detta abonnemang förutsätter att du komposterar ditt matavfall och inte slänger något matavfall i ditt sopkärl. Detta abonnemang innebär då att du får båda dina sopkärl tömda enbart var fjärde vecka.

Kommer man att kunna ansluta sig till FNI i ett senare skede?

Självklart kommer du att kunna ansluta dig till fastighetsnära insamling även vid senare tillfälle. Men under införandeperioden kommer vi tyvärr inte ha möjlighet att genomföra abonnemangsförändringar av detta slag, så om du väljer att tacka nej till FNI i detta skede så kommer det att dröja till slutet av 2019 innan du kan byta abonnemang till fastighetsnära insamling.

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Det är FTI - Förpacknings- och tidiningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna. Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

Återvinningsstationerna

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Det är FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de återvinningsstationer som finns i GGVV-kommunerna. Det är möjligt att antalet stationer kommer att glesas ut om behovet minskar, men det besked FTI har gett är att så länge det finns material i containrarna så kommer återvinningsstationerna att finnas kvar.

Vad är det som förändras?

Samtliga boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus som väljer att ansluta sig till fastighetsnära insamling (FNI) kommer att få två stycken 370-literskärl som vardera är indelade i fyra fack, ett för varje avfallsslag. I systemet ingår även en box för insamling av batterier, glödlampor och småelektronik.
I samband med införandet kommer du dessutom att få en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor.

De flerfamiljshus och verksamheter som väljer att ansluta sig till matavfallsinsamling kommer att få speciella sopkärl avsedda för enbart matavfall. I abonnemanget ingår även behållare för matavfall till samtliga lägenheter, att placera direkt under diskbänken, samt påsar till denna. 

I och med FNI behöver du som bor i en- och tvåfamiljshus eller fritidshus heller inte längre mellanlagra returpapper, förpackningar, förbrukade glödlampor etc. i ditt hem innan du kör iväg det till en återvinningsstation respektive återvinningscentral. Du sorterar istället avfallet direkt i dina avfallskärl och får detta hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Erfarenheten från kommuner som tidigare infört detta system är att servicen varit uppskattad, samt att andelen material som gått till återvinning ökat avsevärt.

När ska det nya systemet införas?

Införandet av FNI kommer att ske succesivt i de olika kommunerna. Gislaved och Gnosjö kommun är först ut med införande under februari 2019. För Värnamo kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun planeras införandet till år 2021. 

Är man tvungen att byta system?

Det är frivilligt att ansluta sig till FNI, en taxan kommer att vara miljöstyrd, vilket innebär att FNI kommer att vara det billigaste abonnemangsalternativet.

Matavfallssortering

Matavfallssortering, hur fungerar det?

Utsortering av matavfall erbjuds alla, oavsett boendeform. Viktigt att notera är att du som bor i lägenhet inte kommer att få något eget erbjudande om anslutning, det är din fastighetsägare som avgöra om ni ska börja med utsortering av matavfall eller inte.

Alla som ansluter sig får en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna, Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken hemma för att smidigt kunna sortera ut ditt matavfall från övriga hushållssopor.

Varför måste man slänga matavfallet i en speciell påse?

Matavfallspåsarna är tillverkade av en speciell sorts papper som släpper igenom vattenånga men inte vattendroppar, vilket gör att de håller väldigt tätt. Påsen fungerar dessutom väldigt bra i biogasanläggningar, där den bryts ner och blir en del av kretsloppet.

Du som väljer att ansluta dig till matavfallsinsamling kommer att få en omgång papperspåsar i samband med leverans av dina nya sopkärl. Det kommer sedan att finnas ett reglage på handtaget till dina kärl som anger att du behöver en ny leverans matavfallspåsar. När dina påsar börjar ta slut drar du reglaget åt till höger inför soptömning. Chauffören ser att du behöver nya påsar och lämnar en omgång påsar i anslutning till dina kärl.

Flerfamiljshus och verksamheter beställer fler matavfallspåsar genom vårt kontaktcenter.

Miljön

Varför ska jag välja FNI?

- Du är med och bidrar till att en större mängd material återvinns, vilket innebär ett besparande av naturens resurser.

- Det matavfall du sorterar ut kan tas tillvara för att producera växtnäring samt gas för fordonsdrift.

- Du slipper mellanlagra stora mängder förpackningar, lampor, batterier och småelektronik i ditt hem och kan istället sortera detta direkt i dina avfallskärl och få det hämtat vid din ordinarie sophämtningsplats.

Vilka är miljövinsterna?

Det matavfall som sorteras ut kommer att tas tillvara för att genom rötning producera miljövänlig växtnäring samt gas för fordonsdrift, vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen.

Med FNI så kommer även utsorteringen av förpackningar att bli både lättare och bättre. Statistik visar att de kommuner som infört FNI fått en markant ökning i andelen insamlat återvinningsbart material. Dessutom minskar antalet privatbilar som ska åka till återvinningsstationerna, vilket innebär en minskad miljöbelastning. Förpackningsmaterial och glas går tillbaka till återvinning istället för att gå till förbränning.

Genom att ansluta dig till matavfallsinsamling eller FNI gör du alltså en värdefull insats för vår miljö.

Hur kan det bli bättre för miljön när ni genomför fler hämtningar?

Det stämmer att det behövs fler hämtningar med det nya systemet, men miljöbelastningen blir totalt sett mindre med det nya systemet. I och med FNI blir utsorteringen av förpackningar både lättare och bättre. Statistik visar att de kommuner som infört FNI fått en markant ökning i andelen insamlat återvinningsbart material. Dessutom minskar antalet privatbilar som ska åka till återvinningsstationerna, vilket innebär en minskad miljöbelastning. Förpackningsmaterial och glas går tillbaka till återvinning istället för att gå till förbränning. än när varje hushåll själva transporterar de utsorterade materialen till återvinningsstationen.

 

Vi är ett litet hushåll som har extremt lite avfall. Måste vi verkligen ha två stora FNI-kärl?

FNI-abonnemanget finns bara i en variant, med två stycken 370-literskärl för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus. Om du har lite avfall i ditt sopkärl idag, så är du säkert duktig på att sortera ut förpackningar och tidningar. Tänk på att dina nya kärl kommer att rymma även denna typ av avfall, vilket gör att mängden i kärlet kommer att öka.

Känner du ändå att det är för mycket med två stora kärl så finns möjligheten att dela kärl med en granne. När man delar kärl så innebär detta att varje hushåll ändå betalar den fasta avgiften (som avser administration, ÅVC etc.) men den rörliga avgiften delas upp mellan er så att ni får varsin faktura.
Om ni redan nu vet om att ni vill dela kärl och med vem så kommer det finnas möjlighet att ange detta redan när ni gör ert abonnemangsval. Efter att införandet är genomfört finns möjlighet att anmäla delning av kärl via blankett häröppnas i nytt fönster.

Läs mer om kärlen och placering här.

Jag vill bygga en kärlfålla, vad behöver jag tänka på?

Om du placerar kärlen bredvid varandra eller bygger en kärlfålla är det rekommenderade utrymmet två meter brett och en meter djupt. Viktigt att tänka på är att det dragavstånd som ingår i ditt abonnemang är max tre meter. Tänk på att kärlen inför tömning alltid ska placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan. Om du väljer att placera kärlen med mer än tre meters avstånd till hämtningsstället så behöver du köra fram kärlen vid hämtning. Observera även på att kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter för att underlätta hanteringen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. Gräs, grus eller kullersten ses inte som hårdgjord yta. Läs mer om kärlen och placering här.

Hur ska kärlen stå vid tömning?

Inför tömning ska kärlen placeras med de stora hjulen och handtaget utåt gatan för att underlätta soptömningen. Fastighetsägaren ansvarar för att placera kärlet enligt gällande föreskrifter, normalt vid tomtgräns. Läs mer om kärlen och placering här.

övrigt

Hur ska jag som synskadad veta vilket avfall som ska slängas i vilket fack på sopkärlen?

Du som är synskadad kommer kostnadsfritt att kunna beställa speciella dekaler som du fäster på locket på respektive sopkärl. Dekalerna innehåller både blindskrift och taktil (upphöjdskrift) och visar vilken typ av avfall som ska sorteras i respektive fack.

Får jag dekorera kärlen med dekorplast?

Det är fritt fram att dekorera dina kärl med dekaler eller dekorplast. Det du behöver tänka på är att inte täcka den tagg som sitter på kärlet (en rund, svart plastbit), då denna behöver kunna läsas av vid tömning. Du kommer även att behöva återställa kärlet till ursprungligt skick den dag du inte längre använder det, annars kommer du att få ersätta kärlet.

Vi har en driftstörning i Vaggeryds kommun denna vecka med missade soptömningar som följd - läs mer under driftinformation!