Avfallsutrymmen

Innan du planerar och bygger ett avfallsutrymme finns det några saker som du som fastighetsägare, byggare eller arkitekt behöver tänka på. Avfallsutrymmet ska placeras och utformas så att det lätt går att hämta soporna och att en god arbetsmiljö och att säkerheten främjas.

Krav och regler för avfallsutrymmen finns bland annat i kommunens avfallsföreskrifter och Boverkets byggregler Länk till annan webbplats.. Branschorganisationen Avfall Sverige har publicerat en Handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats. vid ny- och ombyggnation. Publikationen ger en översikt över de lagkrav, riktlinjer och rekommendationer som finns vid ny- och ombyggnation av avfallsutrymmen.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att det lokala systemet fungerar gentemot kommunens insamlingssystem och att det finns tillräckliga avfallsutrymmen för både boende och lokalhyresgäster.

Planera ditt avfallsutrymme

Ett bra utformat avfallsutrymme möjliggör källsortering av avfall för att nå en minskad miljöpåverkan från avfallet. Det ger också de som besöker utrymmet en positiv boendemiljö och de som hämtar avfallet en bra arbetsmiljö. Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas vid utformning av avfallsutrymmen. Val och utformning av avfallsutrymmen kräver planering och genomförande på ett genomtänkt sätt, då det påverkar avfallshanteringen i många år framöver och det kan vara svårt och dyrt att rätta till felaktigheter i efterhand.

Utformning och trivsel

För att öka mängden utsorterat avfall behöver lägenheter och andra lokaler förses med goda möjligheter till sortering. Ju bättre möjligheterna för sortering är i lägenheterna och lokalerna, desto större sannolikhet är det att avfallet sorteras korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet. För att skapa avfallsutrymmen som ökar trivsel och viljan att sortera avfallet bör avfallsutrymmen utformas på ett tilltalande sätt. Ljusinsläpp och belysning är en särskilt viktig aspekt som påverkar hur avfallsutrymmet upplevs och kan rätt använt öka trygghetskänslan vid lämning av avfall.

 • Dörröppningen ska vara anpassad efter kärlens storlek och kunna ställas upp.
 • God belysning, ljusinsläpp och ljusa färger på väggarna gör att rummet känns tryggt och trevligt att vara i.
 • Brandskydd bör installeras, avfallsrum hör till de vanligaste brandplatserna i flerbostadshus.
 • Avfallsutrymmen ska utformas så att bullerstörningar minimeras.
 • Utrymmet bör vara svalt men frostfritt och behöver god ventilation för att minimera dålig lukt.
 • Fastighetsägaren ska förebygga och förhindra att skadedjursproblem uppkommer.
 • Skyltning i avfallsrum ska vara tydlig, lättläst och lätt att förstå. Skyltar och informationsmaterial kan beställas av SÅM.
 • Avfallsutrymmen ska anpassas till funktionsnedsattas behov.
 • Avfallsutrymmen bör ha tillgång till vatten och golvbrunn för att regelbundet kunna rengöra kärl och utrymme.
 • Ett kodlås till avfallsutrymmet underlättar både för hyresgäster och sopbilschaufförer.

Placering

Avfallsutrymmens placering behöver noga övervägas för att skapa en trygg och ändamålsenlig avfallshantering. Närhet till bostäderna, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Vid beaktande av dessa faktorer kan det även finnas krav och önskemål som är motstående vilket innebär att avvägningar mellan olika krav är nödvändiga.

Hämtning av hushållsavfall sker normalt 0-10 meter från tomtgräns vid farbar väg. Fastighetsinnehavaren ska ske till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 10 m tillkommer avgift för gångavstånd.

 • Kärlen ska stå på en hårdgjord yta utan nivåskillnader som trösklar och kanter för att underlätta hanteringen av kärlen för chauffören. En yta räknas som hårdgjord om hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta kärlet.
 • Vid hämtning ska kärlen ha handtagen utåt.
 • Undvik gärna plattor intill avfallsutrymmet, eftersom sopbilen är tung och plattorna riskerar att sätta sig.

Dimensionering

Vid dimensionering av miljörum bör man utgå från hur mycket avfall som ska kunna lämnas, hur ofta hämtning ska ske och hur många fraktioner som behövs.

Fraktioner

I ett hushåll uppkommer en mängd olika slags avfall. Ju fer avfallsslag de boende kan lämna vid fastigheten, desto bättre blir utsorteringen. Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige enligt lag ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat- respektive färgat glas och metallförpackningar.

Utöver ovanstående fraktioner rekommenderar SÅM att ni också erbjuder sortering av returpapper, elektronikavfall, textilier samt en yta för återbruk.

Antal kärl och hämtningsfrekvens

Vid utsortering av matavfall används kärl om 140 liter avsedda för enbart matavfall. När matavfallet sorteras ut, kan fastigheten vanligtvis minska antalet befintliga restavfallskärl. Mat- och restavfallskärlen ska tömmas med samma hämtningsintervall.

Avfall Sverige har tagit fram en dimensioneringsmodell Länk till annan webbplats. för att underlätta i planeringen av nya avfallsutrymmen. Modellen kan beställas på Avfall Sveriges webb och består av en manual och en excel-fil där behovet av kärl och yta kan beräknas. Beräkningarna i Excel-modellen utgår från framtagna nyckeltal avseende avfallsmängder för olika fraktioner för ett antal olika verksamheter.

Det ska alltid gå att stänga locket på avfallskärlet och inget avfall får ligga på marken. Är detta inte möjligt behöver ni se över antal kärl och hämtningsfrekvens.

Arbetsmiljön i miljörummet

Avfallsutrymmens utformning och placering har stor inverkan på hämtningspersonalens arbetsmiljö. Fel planerat kan avfallsutrymmen och dess omgivande trafiklösningar leda till tungt fysiskt arbete, medföra risk för olyckor och förslitningsskador samt öka skadlig stress. Arbetsmiljölagens bestämmelser gäller även arbetsmiljön i och i anslutning till avfallsutrymmen.

Sidan uppdaterades senast: