Fettavskiljare och annan insamling av fett

Utsläpp av fett i avloppet kan orsaka stopp och skador på avloppsnätet då fettet stelnar och fastnar i rören. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd fettavskiljare installerad.

Eftersom fettavskiljare inte klarar av att ta emot större fettmängder på en gång, är det förbjudet att tömma frityrolja eller annat spillfett direkt i fettavskiljaren. Detta fett ska istället samlas in och lämnas till fettåtervinning.

Vem behöver ha fettavskiljare?

Verksamheter som riskerar att släppa ut fetthaltigt avloppsvatten behöver ha en EU-godkänd fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är: bagerier, caféer, gatukök, skolkök, restauranger och livsmedelsbutiker. Fettavskiljaren är ansluten till avloppet och separerar bort fett från avloppsvattnet. På så sätt minskar risken för stopp i ledningarna.

Fettavskiljaren ska klara vattenflödet enligt SSEN 1825-1 beräkningsformel. För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljare placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Tömning får inte göras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras.

Du som är verksamhetsutövare har ansvar för att se till att det finns en fettavskiljare installerad och att denna töms regelbundet. Installation av fettavskiljare kan kräva en anmälan till din kommun. Kontakta din kommun för mer information.

Tömning av fettavskiljare

Eftersom ätlig olja och flytande fett från restaurangverksamhet eller annan beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion eller från detaljhandel klassas som ett kommunalt avfall, är det också SÅM som ansvarar för tömning av fettavskiljare. Har du frågor om tömning av fettavskiljare? Hör av dig till vårt kontaktcenter!

Insamling av frityroljor och spillfett, fat, dunk eller flaska

Frityroljor och annat spillfett från restaurangverksamhet eller annan beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion eller från detaljhandel klassas som ett kommunalt avfall. Eftersom SÅM ansvarar för insamling av kommunalt avfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner är det också SÅM som ansvarar för insamlingen av frityroljor och spillfett. Detta innebär att endast privata entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av SÅM har rätt att samla in frityrolja och spillfett.

Se godkända (auktoriserade) entreprenörer

Verksamheten kontaktar och skriver avtal direkt med en auktoriserad entreprenör som bestämmer avgift för tjänsten. Avgiften får dock inte överstiga den fastställda maxtaxan för aktuellt år, vilken återfinns i renhållningstaxan. Länk till annan webbplats.

Fett som inte är kommunalt avfall

Fett som uppstår som en följd av tillverkning faller utanför definitionen av kommunalt avfall och därmed utanför det kommunala ansvaret, t.ex. fett från tillverkningen i en livsmedelsindustri eller jordbruk. Verksamheten väljer då vilken avfallsentreprenör som ska anlitas.

KONTAKTA OSS

Telefon kontaktcenter: 010 - 414 47 00
Epost: kontakt@samiljo.se

Sidan uppdaterades senast: