Taxor och abonnemang

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och bedrivs så att ett nollresultat ska nås. Det betyder att kommunen eller SÅM inte tjänar pengar på att hämta och hantera dina sopor. Avgifterna regleras i kommunens avfallsstaxa. Taxan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommun är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, admininstration, information med mera. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka kärl-, hämtning- och behandlingskostnader.


UTSORTERING AV MATAVFALL FÖR FLERBOSTÄDER OCH VERKSAMHETER

Du har möjlighet att välja om du vill byta abonnemang till "utsortering av matavfall" och få en lägre kostnad eller om du vill behålla det abonnemang ditt fastighetsbestånd idag är anslutet till, som nu heter "blandat mat- och restavfall".

Vi på SÅM kommer att kontakta dig och hjälpa dig med ditt abonnemangsval. I och med införandet av utsorteringen av matavfall justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Det innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är "utsortering av matavfall".

Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter övernskommet datum. Inför säsongen avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid abonnemanget avslutas.

RÄKNEEXEMPEL: FLERBOSTADSHUS, 15 LÄGENHETER

Tabell utsortering av matavfall, tömning varje vecka

Fast lägenhetsavgift

Matavfall 2 st 140 L kärl

Restavfall 2 st 370 L kärl, 1 st 190 L kärl

Årsavgift totalt

Avgift per lägenhet

15 x 596 kr

2 x 942 kr

2 x 4628 kr + 1 x 2325 kr

22 405 kr

1 494 krTabell: BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL, TÖMNING VARJE VECKA

Fast lägenhetsavgift

3 st 370 L kärl blandat mat- och restavfall

Årsavgift totalt

Avgift per lägenhet

15 x 596 kr

3 x 7048 kr

30 084 kr

2 006 kr


ABONNEMANGsALTERNATIV

Dina abonnemangsalternativ: Flerbostadshus och verksamheter i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommun

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxan i Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd kommun är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas för samtliga bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, administration, information m.m. Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang och kärl du valt och ska täcka kärl-, hämtnings- och behandlingskostnader. Då två eller fler abonnenter delar avfallskärl utgår fast avgift för varje fastighetsägare, medan den rörliga avgiften delas upp mellan aktuella abonnenter.

I och med införandet av FNI justeras även renhållningstaxan till att vara miljöstyrd. Detta innebär att det billigaste abonnemangsalternativet blir det som bäst gynnar vår miljö, vilket i detta fall är utsortering av matavfall.

Storleken på den fasta avgiften skiljer sig mellan flerbostadshus och verksamheter, medan tilläggsavgifter och rörliga avgifter är desamma för både flerbostadshus och verksamheter.

Samtliga priser är inklusive moms.

FAST AVGIFT

Tabell fast avgift flerbostadshus

Flerbostadshus, per lägenhet

596 kr

Korridorboende, per lägenhet

300 kr


Tabell fast avgift verksamheter

Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning

26 kr

Verksamhet med container/djupbehållare, kr per behållare och tömning

107 kr

För verksamheter tas fast avgift ut per behållare och töming. Verksamheters matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift.

TILLÄGGSAVGIFTER

Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enlig gällande föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Flerbostadshus och verksamheter som deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall.

Tabell tilläggsavgifter

Avstånd

Avgift per kärl och år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

3,1-10 meter

260 kr

520 kr

1040 kr

10,1-20 meter

520 kr

1040 kr

2080 kr

20,1-30 meter

780 kr

1560 kr

3120 kr

30,1-40 meter

1040 kr

2080 kr

4160 kr

40,1-50 meter

1300 kr

2600 kr

5200 kr


1. SORTERA MATAVFALL

tabell: Rörlig avgift vid hämtning matavfall

Kärlstorlek matavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

428 kr

942 kr

2 046 kr


Tabell: Rörlig avgift vid hämtning restavfall

Kärlstorlek Restavfall

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

140 liter

728 kr

1 597 kr

Erbjuds inte

190 liter

1 061 kr

2 325 kr

Erbjuds inte

370 liter

2 099 kr

4 628 kr

10 091 kr

660 liter

3 749 kr

8 259 kr

18 006 kr

 
2. BLANDAT MAT- OCH RESTAVFALL

Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall

Kärlstorlek

Avgift per år


1 ggr/14:e dag

1 ggr/vecka

2 ggr/ vecka

190 liter

1 607 kr

3 535 kr

7 713 kr

370 liter

3 203 kr

7048 kr

15 372 kr

660 liter

5 709 kr

12 565 kr

27 412 kr


3. DJUPBEHÅLLARE

Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och resteavfall. Behandlingsavgift tillkommer. Behållarhyra tillkommer i de fall behållaren ägs av SÅM.


Tabell rörlig avgift djupbehållare

Storlek

Avgift per år


1 ggr / 14:e dag

1 ggr / vecka

Restavfall eller blandat mat- och restavfall, upp till 5 m3

13 658 kr

30 045 kr

Matavfall, upp till 3 m3

10 815 kr

23 793 kr


tabell: Behandlingsavgift djupbehållare

Avfallsslag

Avgift per ton

Restavfall

1 030 kr

Matavfall

515 kr

Blandat mat- och restavfall

1 545 kr


4. HUSHÅLLSAVFALL I CONTAINER

Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer.

tabell: Rörlig avgift tömning av container

Volym m3

Årshyra

Avgift per år1 ggr / 14:e dag

1 ggr / vecka

Upp till 4

4 000 kr

14 523 kr

31 951 kr

4,1-8

6 000 kr

14 523 kr

31 951 kr

 

Tabell: Behandlingsavgift containertömning

Avfallslag

Avgift per ton

Restavfall

1 030 kr

Matavfall

515 kr

Blandat mat- och restavfall

1 545 kr


Renhållningstaxa 2020: Vaggeryd kommun

Knapp: Expandera för svar

Renhållningstaxa 2020: Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner

Knapp: Expandera för svar
Inför midsommar kan avvikelser i sophämtningen ske, till exempel tidigarelagd tömning. Du kan se din aktuella tömningsdag via vår hämtningskalender på hemsidan! Låt ditt kärl stå framme tills det blivit tömt.
Vi har just nu problem med vår telefonväxel på grund av ett systemfel hos vår operatör. Du når oss via e-post: kontakt@samiljo.se. För akuta ärenden ring Vaggeryds kommun 0393 - 67 80 00.
Vi har just nu stora problem med förseningar när det gäller sophämtningen. Inkörning sker löpande och kommer även ske under kvällar och helger. Se vilka områden det gäller under "Aktuella driftstörningar" på startsidan.
Besök inte våra återvinningscentraler om det inte är absolut nödvändigt. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna lokala råd. Vänta med att slänga ditt grovafall om det inte är absolut nödvändigt.
Genom att klicka på "Jag godkänner kakor" samtycker du till användningen av cookies och liknande teknik från SÅM. Läs mer Jag godkänner kakor Jag godkänner inte kakor