Ett vildsvin fotograferat i profil står i en granskog. Foto: Paul Henri Degrande/Pixabay

Tillsammans förhindrar vi risken för spridning av afrikansk svinpest

2023-11-13

Sedan afrikansk svinpest konstaterats i Sverige pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen i Fagersta och Norbergs kommuner, Västmanlands län. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förhindra att sjukdomen sprids till fler platser. En viktig del i detta arbete är en säker hantering av matavfall.

Grunden för hur avfall ska hanteras regleras i Miljöbalk (1998:808). Länk till annan webbplats. Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur (15 kap. 11 § miljöbalken Länk till annan webbplats.). SÅM ansvarar för insamling av hushållsavfall i GGVV-kommunerna och följer noggrant gällande lagstiftning och löpande rekommendationer från branschorganisation och myndigheter.

SÅ HANTERAR SÅM INSAMLAT MATAVFALL

Det insamlade matavfallet transporteras till våra två omlastningsstationer i Värnamo och Gislaved där omlastningen sker inom stängda hallar med väggar av plåt för att förhindra åtkomst av större skadedjur som till exempel vildsvin. I Värnamo är hela omlastningsområdet avgränsat med nät och elstängsel. Hallen har även automatiska portar som hålls stängda efter sopbilarnas in- och utpassering.

Inne i hallarna töms avfallet direkt i containrar och eventuellt spill skjuts dagligen ned i containern med hjälp av hjullastare. Hallarna städas också regelbundet och okulära kontroller av hallarnas funktion genomförs.

Efter omlastning transporteras matavfallet vidare till biogasanläggningen på Tekniska verken i Linköping, där det rötas och omvandlas till biogas och biogödsel. Vid rötningsprocessen dör eventuell smitta från afrikansk svinpest i matavfallet.

Omlastningsstationen Värnamo
Omlastningsstationen i Gislaved sett utifrån

Hanteringen av insamlat matavfall vid SÅM:s omlastningsstationer i Värnamo respektive Gislaved sker i stängda hallar med väggar av plåt för att förhindra åtkomst av större skadedjur som till exempel vildsvin.

Alla kan bidra till att förhindra risken för smittspridning

Spridning av afrikansk svinpest kan ske mellan infekterade och friska vildsvin och grisar eller från material, kläder och livsmedel. Smittan kan överföras till vildsvin av människor som reser och lämnar matrester efter sig. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv, därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

Tänk på att:

  • Aldrig slänga matavfall i naturen där vilda djur kommer åt det, till exempel längs vägar, vid rastplatser eller efter en picknick.

  • Inte ställa matavfallspåsar med avfall i utomhus så att vilda djur kan komma åt dem, utan lägga påsarna direkt i sopkärlet.

  • Följa kommunens krav kring hemkompost. Matavfall ska komposteras i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i. För abonnemanget FNI med hemkompost krävs även ett positivt kompostbeslut från din kommun.

jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns information om hur den som hittar döda vilda djur ska agera. Fynd av sjuka eller självdöda vildsvin ska rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Länk till annan webbplats.

Därför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest

  • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
  • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
  • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella och materiella resurser.
  • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
  • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men om vi hjälps åt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet ser förutsättningarna för att lyckas ljusa ut.

MER INFORMATION

Mer information om afrikansk svinpest samt frågor och svar på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om afrikansk svinpest på sva.se Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av sjukt eller dött vildsvin - SVA:s rapporteringsfunktion Länk till annan webbplats.

Ta del av informationsmaterial om afrikansk svinpest hos jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest hos Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Tillsammans stoppar vi spridningen av afrikansk svinpest, Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.