Avfallsplan för åren 2024-2030 är antagen

2024-02-02

Nu har en avfallsplan för åren 2024-2030 antagits av SÅM:s samtliga medlemskommuner. Varje kommun är skyldig att upprätta en avfallsplan som antas av kommunfullmäktige. Tillsammans med de kommunala avfallsföreskrifterna utgör avfallsplanen renhållningsordningen som beskriver regler och strategiska planer för hantering av hushållens avfall, så kallat kommunalt avfall. Avfallsplanen för åren 2024-2030 är framtagen av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner tillsammans med SÅM.

Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för kommunerna och för SÅM i arbetet med att utveckla avfallshanteringen mot ett hållbart samhälle i enlighet med nationella, regionala och lokala miljömål. I avfallsplanen återfinns sex målområden med målsättningar, strategier för målarbetet och förslag på aktiviteter. Här återfinns även styrmedel för att uppnå målen samt ett avsnitt om hur målarbetet ska följas upp under planperioden.

Till avfallsplanen finns bilagor som bland annat innefattar en nulägesbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning inför framtagningen av avfallsplan 2023-2030, en analys av hur avfallshanteringen kan komma att utvecklas och dataunderlag med mera. Här finns även en uppföljning av avfallsplan 2018-2022. I dokumentet för Mätmetoder avfallsplan återfinns utgångsläget för målen, de mätmetoder som används samt hur uppföljningen under planperioden kommer att ske.

Läs avfallsplan 2024-2030, bilagor och mätmetoder i sen helhet här på webben.

Gröna grässtrån i närbild. På ett par av stråna hänger vattendroppar. Hela bilden badar i ett gyllene ljus.

Fler nyheter