Om SÅM

VÅRT UPPDRAG

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnen­ter, bidra till en långsiktigt hållbar utveck­ling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Vi vill, tillsammans med dig, arbeta för att minska avfallet i vår region. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.

Bakgrund: Den 1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall över av oss på SÅM. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.

VÅR ORGANISATION

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutande organ är vår direktion, som består av två ledamöter och två ersättare utsedda av respektive kommuns kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med två års uppdrag. Uppdraget som ordförande repektive vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommunernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbundets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteorganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser även en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.

SÅM har idag totalt 30 tillsvidareanställda, varav 13 arbetar på kontoret i Skillingaryd och 17 är verksamma ute på återvinningscentralerna som finns runt om i kommunerna.

Direktionsmedlemmar mandatperioden 2023-2026

Ordförande:
Tobias Pettersson (M), Värnamo kommun

Vice ordförande:
Marie Johansson (S), Gislaveds kommun

Ordinarie ledamöter:
Kjell Örtlund (MiG), Gislaveds kommun
Kristine Hästmark (M), Gnosjö kommun
Fredrik Francke (S), Gnosjö kommun
Gert Jonsson (M), Vaggeryds kommun
Klas Gustavsson (EMP), Vaggeryds kommun
Anetté Myrvold (S), Värnamo kommun

vad är såm?

Vad förändras den 1 januari?

Knapp: Expandera för svar

Din sophämtning, slamtömning och åter­vinningscentral kommer i första skedet att se likadan ut som den tidigare gjort, men det är numera oss på SÅM du ska kontakta i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler, och det är även vi som framöver kommer att fakturera dig gällande renhåll­ningen.

Vårt uppdrag

Knapp: Expandera för svar

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar framtid, och att vi tillsam­mans kan göra skillnad. Vi vill öka servicegraden till våra abonnen­ter, bidra till en långsiktigt hållbar utveck­ling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, återanvändning och återvinning. Vi vill, tillsammans med dig, arbeta för att minska avfallet i vår region. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.

Vår organisation

Knapp: Expandera för svar

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutande organ är vår direktion, som består av två  ledamöter och två ersättare utsedda av respektive kommuns kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och ersättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 januari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande med två års uppdrag. Uppdraget som ordförande repektive vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommunernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbundets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteorganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser även en förbundsdirektör som verkställande tjänsteman.

SÅM har idag totalt 26 anställda, varav 12 arbetar på kontoret i Skillingaryd och 14 är verksamma ute på de olika kommunernas återvinningscentraler.

 


Vad förändras den 1 januari?

Knapp: Expandera för svar

Din sophämtning, slamtömning och åter­vinningscentral kommer i första skedet att se likadan ut som den tidigare gjort, men det är numera oss på SÅM du ska kontakta i frågor som rör avfallshantering och återvinningscentraler, och det är även vi som framöver kommer att fakturera dig gällande renhåll­ningen.

Sidan uppdaterades senast:

SMHI varnar för omfattande snöfall och besvärligt väglag. Det kan innebära svårigheter för sopbilarna att ta sig fram och förseningar kan förekomma. Vi ber dig att ha dina kärl ute till de blivit tömda.