83 KILO MINDRE AVFALL PER PERSON TILL FÖRBRÄNNING FÖRRA ÅRET JÄMFÖRT MED 2018 DÅ FASTIGHETSNÄRA INSAMLING INTE INFÖRTS

Kommuninvånarna i GGVV-området blir allt bättre på att återvinna och minska sitt avfall. Det visar färsk statistik från SÅM, som ansvarar för renhållningen i Gislaveds-, Gnosjö-, Vaggeryds- och Värnamo kommuner. Orsakerna till den positiva utvecklingen är att fastighetsnära insamling, FNI, har införts i alla kommuner och att allt fler fastighetsägare väljer att ansluta sina flerfamiljshus till matavfallsinsamling.

SÅM:s mätningar visar att mängden insamlade pappersförpackningar inklusive returpapper ökade med nästan 7 kilo per person förra året, metallförpackningar med 1,2 kilo och plastförpackningar med knappt 5,2 kilo. Detta jämfört med år 2018 då FNI ännu inte införts. För insamlade glasförpackningar var ökningen cirka 8,2 kilo per person.

Positivt med en ökad mängd insamlade förpackningar, är att dessa slipper gå till förbränning utan istället kan återvinnas och bli till nya förpackningar. Detta är en vinst för miljön och ett viktigt steg i avfallstrappan, det EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och som styr hur vårt avfall ska tas om hand.

– Tack vare hushållens källsortering och att allt fler sorterar ut sitt matavfall, minskade mängden avfall till förbränning i GGVV-området med drygt 83 kilo per person förra året jämfört med 2018, säger Lars-Erik Andersson, förbundsdirektör för SÅM.

Han fortsätter:

– Det är ett väldigt bra resultat. Minskningen motsvarar i stort sett allt avfall som gick till förbränning från Värnamo kommun 2018.

Under 2021 samlade SÅM in 3 412 ton matavfall. En siffra som motsvarar cirka 256 000 kg biogas. På det kan en lastbil som förbrukar 5,5 kg biogas/mil köra 46 500 mil eller 11,5 varv runt jorden. Restprodukten från biogastillverkningen tas även den omhand och blir biogödsel som kan läggas på åkrar och ersätta handelsgödsel.

Trots att allt fler förpackningar återvinns, har samtidigt den totala mängden avfall i Gislaved-, Gnosjö-, Vaggeryds- och Värnamo kommuner minskat med 2 000 ton jämfört med 2018.

– Avfallsminskningen innebär att vi reducerade vår miljöpåverkan i GGVV-regionen förra året.
Vi tror att våra kommuninvånare har insett den stora miljönyttan med att källsortera och att allt fler inser att vi måste förändra sättet vi konsumerar och agerar på, avslutar Lars-Erik Andersson.

För mer information vänligen kontakta

Lars-Erik Andersson, Förbundsdirektör SÅM.
Tel: 010 - 414 47 10, E-post: lars-erik.andersson@samiljo.se
Besöksadress SÅM: Centralplan 5, 568 30 Skillingaryd

Om såm

SÅM ansvarar sedan 1 januari 2018 för renhållningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling och återvinningscentraler) i GGVV-området. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. Vi vill förbättra förutsättningarna för att ta vår region högre upp i EU:s avfallstrappa mot avfallsförebyggande, återanvändning och återvinning. Det avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning som möjligt återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.