En hållbar framtid

För att vi ska nå en hållbar framtid, för att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi, krävs det att vi alla hjälps åt. Att sortera avfallet är viktig, men vi behöver också inse att det är skillnad mellan att bli bättre på att sortera och att minska den totala avfallsmängden.

När avfallssorteringen blir bättre innebär det en minskning av restavfallet i soptunnan men den totala avfallsmängden minskar inte. Avfallet har bara bytt plats. Det mest resurseffektiva är att förbygga avfall. Det är exempelvis cirka tio gånger bättre ur klimatsynpunkt att laga till en ny maträtt av resterna från igår än att göra biogas till bilar av maten. Om vi kan öka livslängden och återanvända textilier istället för att slänga dem i soporna och köpa nya, minskar konsumtionen av nyproducerade kläder och vi sparar råvaror, energi, vatten och kemikalier som förbrukas vid nyproduktion.

Genom att utnyttja resurserna effektivt, förändra konsumtionsmönster och förlänga produkters användningstid kan mängden avfall minskas. Även återanvändning är ett viktigt steg mot avfallsminimering.

Avfallstrappan

Avfallstrappan som visar avfallsheirarkin, Deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända och minimera. Minimera avfall är översta steget på trappan och det steg vi strävar mot.

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som styr hur avfallet tas om hand i Sverige. Följande ordning ska följas:

1. Minimera
Enligt avfallstrappan bör vi i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall. Läs mer om avfallsminimering Länk till annan webbplats. på sopor.nu.

2. Återanvända
Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, till exempel genom att laga, skänka eller sälja det som vi inte har behov av längre. Pantflaskor i glas är ett exempel på återanvändning.

3. Materialåtervinna
När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom kompostering eller rötning av matavfall och trädgårdsavfall.

4. Energiåtervinna
Om avfallet inte kan återvinnas på något annat sätt är det bäst att återvinna energi ur restavfallet genom förbränning - som ger fjärrvärme och el.

5. Deponera
Det sista steget är att deponera det som inte kan användas på något annat sätt, till exempel gips och klinkers. Deponi ska så långt som möjligt undvikas eftersom det deponerade avfallet försämrar både miljö och klimat.

Varför ska jag sortera?

När du återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Genom att sortera på ett bra sätt kan olika slags avfall tas om hand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Ju renare ditt avfall är desto större möjligheter finns det att använda materialen på nytt. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Dessutom är det faktiskt ett lagbrott att inte sortera sitt avfall!

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Tyvärr ökar mängden avfall för varje år. Tillsammans kan vi ändra på detta och skapa en hållbar framtid!

Vad mer kan jag göra?

Att minska avfallet ger många positiva effekter, både för dig, din plånbok, klimatet och miljön. Allt avfall har en gång varit nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och desto mindre påverkas klimat och miljö. Även om materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att undvika att avfallet överhuvudtaget uppstår.

När avfallet minskar så minskas också dina kostnader för inköp, du sparar tid på att slippa hantera det avfall som uppstår – och det blir mer plats i ditt hem.

Sidan uppdaterades senast: